Informacja dotycząca ochrony prywatności dla klientów i partnerów biznesowych

W B&R traktujemy przestrzeganie Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych jako najwyższy priorytet. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do tych danych.

Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności ma zastosowanie wyłącznie do potencjalnych klientów, w tym wszelkiego rodzaju potencjalnych klientów w procesach sprzedaży lub negocjacjach umownych (łącznie zwanych „Klientami”). Wszystkie informacje tu zawarte ograniczają się zatem do przetwarzania, które wynika z relacji biznesowej pomiędzy B&R a klientami. Możemy jednak przetwarzać Państwa dane osobowe również na inne sposoby, np. kiedy odwiedzają Państwo jeden z naszych serwisów internetowych lub kiedy otrzymują Państwo nasz newsletter (za Państwa uprzednią zgodą). Te czynności przetwarzania bazują na osobnych informacjach dotyczących ochrony prywatności. Przegląd wszystkich informacji dotyczących ochrony prywatności dostępny jest tutaj.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Za Państwa dane osobowe odpowiadają B&R Industrial Automation GmbH oraz spółki zależne B&R. B&R Industrial Automation GmbH jest z kolei częścią Grupy ABB (spółki całkowicie zależnej od ABB Asea Brown Boveri Ltd.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych spółka zależna B&R, która świadczy usługi lub kontaktuje się z Państwem jest administratorem danych. Każda z tych spółek uznawana jest za niezależnego administratora Państwa danych osobowych, a niniejsza informacja ma zastosowanie do nich wszystkich (lista tych spółek znajduje się w serwisie internetowym B&R).

Odpowiednie spółki zależne B&R zlokalizowane poza Unią Europejską (UE) powołały przedstawiciela ds. kwestii ochrony danych w UE. Więcej informacji na temat przedstawiciela na UE uzyskać można, przesyłając prośbę na adres www.abb.com/privacy.

W Państwa przypadku B&R Industrial Automation GmbH, B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Austria lub odpowiednia spółka powiązana z B&R Industrial Automation zadecyduje, jako „administrator” w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) i austriackiej Ustawy o ochronie danych lub innych obowiązujących krajowych przepisów o ochronie danych w miejscu, gdzie ma siedzibę odpowiednia spółka zależna, o tym, w jakim celu i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą ochrony prywatności (do ww. spółki odnoszą się dalej również zaimki w pierwszej osobie liczby mnogiej).

2. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

Otrzymaliśmy Państwa dane osobowe, ponieważ skontaktowali się Państwo z nami w związku z konkretnym zapytaniem przed zawarciem umowy zgłoszonym za pośrednictwem naszych serwisów internetowych, pocztą elektroniczną lub telefonicznie (zwanym dalej również „prośbą o kontakt”) lub w związku z już istniejącym stosunkiem umownym z Państwem lub Państwa firmą, w szczególności w związku z istniejącą ramową umową dostawy.

Przetwarzamy i przechowujemy następujące dane osobowe:

 • Biznesowe informacje kontaktowe, które nam Państwo przekazują: imię, nazwisko, tytuł służbowy, adres e-mail, służbowy adres, numer telefonu stacjonarnego/komórkowego, itp.
 • Dodatkowe informacje, które nam Państwo przekazują w ramach naszej relacji biznesowej, np. zainteresowanie produktami B&R, dane dotyczące umów lub zamówień/zleceń, faktury, płatności, historia partnerów biznesowych, itp.
 • Informacje, które otrzymujemy z Państwa przeglądarki, kiedy odwiedzają Państwo serwis internetowy B&R: adres IP, źródło odwiedzin przez Państwa serwisu internetowego lub konkretnej strony, kliknięte linki, włączenie komentarzy, typ przeglądarki, data i godzina odwiedzin, itp.
 • Dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł lub takie, które zgodnie z prawem przekazywane są przez inne strony trzecie, jeżeli potrzebujemy takich danych, aby wypełnić swoje zobowiązania: dane z rejestrów handlowych lub rejestrów stowarzyszeń, dane dotyczące zdolności kredytowej, itp.
 • Inne dane osobowe, które mogą do naszych systemów, programów i aplikacji wprowadzić Państwo bądź inne osoby. Obejmują one również dokumenty służbowe zawierające dane osobowe (np. zapytania, pytania, reklamacje, zamówienia i powiązane z nimi pliki, e-maile, raporty, umowy, prezentacje, protokoły, wyniki pracy), zdjęcia, obrazy i/lub filmy. Do pewnego stopnia informacje te mogą również obejmować Państwa zainteresowanie produktami B&R, preferencje marketingowe oraz informacje rejestracyjne przekazywane podczas szkoleń, imprez lub targów handlowych, itp.

3. Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu nawiązania z Państwem lub z Państwa firmą relacji biznesowej, której Państwo sobie życzyli, a także w celu obsługi i realizacji usług wymaganych w związku z taką relacją.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w szczególności w następujących celach:

 • Obsługa i realizacja zamówień oraz informowanie Państwa o statusie realizacji zamówienia od Państwa lub Państwa firmy
 • Dostarczanie przez nas produktów i świadczenie usług oraz zarządzanie nimi
 • Wsparcie klientów oraz ocena zapytań i udzielane odpowiedzi
 • Monitorowanie i audyt przestrzegania wytycznych spółki, zobowiązań umownych oraz wymogów prawnych B&R (w tym w zakresie towarów z regionów ogarniętych konfliktami).
 • Prowadzenie audytów, przeglądów i kontroli regulacyjnych w celu wypełnienia zobowiązań wobec organów regulacyjnych.

Państwa dane osobowe pomagają nam również zrozumieć zainteresowanie z Państwa strony naszymi produktami oraz rozszerzyć zakres naszej relacji biznesowej z Państwem. Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane w naszej bazie danych obejmującej całą spółkę do celów przetwarzania tu wspomnianych.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie prowadzimy profilowania, bazując na Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy do celów marketingowych, co obejmuje w szczególności:

 • Przeprowadzanie badań satysfakcji klientów
 • Analizy danych (np. badania rynkowe, analizy trendów, analizy finansowe i segmentacja klientów)
 • Dostarczanie komunikacji marketingowej (np. powiadomień, materiałów reklamowych, newsletterów, itp.)
 • Prowadzenie innych działań marketingowych i sprzedażowych (w tym generowanie leadów, dalsze kontakty z potencjalnymi klientami, określanie i monitorowanie skuteczności naszych kampanii reklamowych i marketingowych, oraz zarządzanie naszą marką)

Aby dostarczać Państwu personalizowane komunikaty marketingowe i reklamy, korzystamy z metod zautomatyzowanych w celu stworzenia profilu bazującego na danych uzyskanych w sposób opisany w niniejszej informacji. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia profilu, egzekwowane poprzez przesłanie żądania do osoby odpowiedzialnej na adres www.abb.com/privacy.

Poza tym możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji umów z Państwem lub z Państwa firmą bądź, na żądanie, w celu realizacji działań przed zawarciem umowy. W ramach tej relacji biznesowej pomiędzy Państwem lub Państwa firmą a nami muszą Państwo podać dane osobowe wymagane do nawiązania, realizacji lub rozwiązania relacji biznesowej oraz do wypełniania związanych z tym zobowiązań umownych, lub dane, do których zbierania i przetwarzania jesteśmy prawnie zobowiązani (np. zgodne z ustawami podatkowymi). Bez tych danych nie będziemy w stanie nawiązać, utrzymać ani rozwiązać z Państwem relacji biznesowej, ani też podejmować działań przed zawarciem umowy ani na podstawie umowy na Państwa prośbę.

Będziemy zbierać od Państwa tylko te dane osobowe, które są potrzebne do realizacji takich celów przetwarzania. Możemy również dokonać anonimizacji Państwa danych osobowych w sposób uniemożliwiający Państwa identyfikację na podstawie takich danych, a następnie wykorzystywać te ostatnie do dalszych celów przetwarzania, w tym w celu doskonalenia naszych usług oraz przeglądu naszych systemów informatycznych.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami RODO i austriackiej Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełniania zobowiązań umownych wynikających z umów zawartych z Państwem lub w ramach działań stosowanych przed zawarciem umowy, podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wymogów prawnych lub środków urzędowych, na przykład bazując na naszych zobowiązaniach w zakresie przestrzegania obowiązków w obszarze kontroli podatkowej i sprawozdawczości bądź ustawowych okresów przechowywania dokumentacji, podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, bazując na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (np. zgłoszenie wypadku na terenie B&R).

Tam, gdzie jest to wymagane, przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeżeli wyraźnie skontaktują się Państwo z nami i/lub w zakresie istniejącej relacji biznesowej z Państwem lub z Państwa firmą w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów lub takich interesów stron trzecich. Odbywa się to w kontekście zapewnienia równowagi interesów w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie dopuszczono przetwarzanie danych, jeżeli jest ono konieczne do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów i jeżeli nie przeważają wymagające ochrony danych osobowych interesy czy podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Korzystanie z Państwa danych osobowych w celu przetwarzania Państwa prośby o kontakt przed realizacją umowy lub w jej trakcie, a także dostarczanie informacji, jakich Państwo zażądają, stanowią uznany prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane na podstawie Państwa prośby o kontakt, dostarczenia informacji, jakich Państwo zażądają, oraz Państwa relacji biznesowej z nami (np. jako przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą bądź w Państwa roli lub funkcji sprawowanej w firmie). W ten sposób ustanowiona zostaje bezpośrednia i istotna relacja pomiędzy Państwem a nami, która upoważnia nas do przetwarzania Państwa danych osobowych. Dopilnujemy, aby Państwo lub Państwa firma otrzymywali tylko takie informacje, zaproszenia i oferty, które są dla Państwa istotne lub interesujące. Nasz prawnie uzasadniony interes bazuje na Państwa zainteresowaniu naszymi produktami oraz na naszej relacji biznesowej z Państwem, którą pragniemy nawiązać. Ponadto w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży dodanie Państwa danych osobowych do naszej bazy danych obejmującej całą spółkę, jeżeli dobrowolnie podali Państwo swoje dane osobowe w tym celu, kontaktując się z nami, np. jeżeli sami wprowadzili Państwo te dane, lub jeżeli mamy z Państwem stosunek umowny lub relację biznesową.

Jeżeli i w zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe w wyjątkowych przypadkach bez konkretnego żądania z Państwa strony bądź istniejącej relacji biznesowej z Państwem do celów marketingu bezpośredniego na podstawie Państwa zgody jako podstawy prawnej takiego przetwarzania danych, należy odnieść się do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo oczywiście wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli wysyłamy Państwu informacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, możemy wymagać również Państwa zgody na podstawie art. 107 ust. 2 austriackiej Ustawy o telekomunikacji.

5. Kto otrzymuje i przetwarza Państwa dane osobowe (na terytorium UE i EOG oraz poza nim)?

Jako część globalnej korporacji utrzymujemy relacje biznesowe ze spółkami z Grupy B&R oraz z zewnętrznymi dostawcami usług, zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim, z których możemy również korzystać do przetwarzania Państwa danych osobowych.

W tym zakresie Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane spółkom z Grupy B&R w krajach na terytorium EOG i poza nim do wyżej wymienionych celów przetwarzania. Ponadto podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celach możemy korzystać z zewnętrznych usługodawców działających w charakterze podmiotów przetwarzających dane (np. centrów komputerowych, producentów oprogramowania). Korzystanie z nich odbywa się ogólnie na podstawie wiążących instrukcji w ramach istniejącego stosunku umownego i otrzymują oni Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie i na taki czas, jakie są niezbędne do wykonania usługi.

Angażujemy się w zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych w naszej spółce, aby zapewnić chronienie Państwa danych zgodnie z RODO (jak opisano poniżej).

Nazwa odbiorcy lub – w przypadku krajów spoza UE – kategoria odbiorcy

Lokalizacja odbiorcy

Cel

Zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych

Spółki i jednostki zależne powiązane z B&R

Patrz lista spółek zależnych B&R .

Cele opisane w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Standardowe klauzule umowne UE

Partner biznesowy B&R

z UE i spoza UE

Cele opisane w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Standardowe klauzule umowne UE

Usługodawca

z UE i spoza UE

W celu oceny odpowiedniej spółki lub składników majątku lub do celów określonych w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Standardowe klauzule umowne UE i umowy handlowe, które zapewniają wykorzystanie Państwa danych wyłącznie w celu oceny spółki lub składników majątku B&R bądź do celów opisanych tutaj.

Potencjalni lub faktyczni nabywcy systemów lub spółek B&R

z UE i spoza UE

W celu oceny odpowiedniej spółki lub składników majątku lub do celów określonych w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Standardowe klauzule umowne UE i umowy handlowe, które zapewniają wykorzystanie Państwa danych wyłącznie w celu oceny spółki lub składników majątku B&R bądź do celów opisanych tutaj.

Odbiorcy wymagani zgodnie z obowiązującym prawem lub w postępowaniu prawnym, jak organy ścigania i inne władze

z UE i spoza UE

Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, na podstawie uzasadnionego żądania władz rządowych bądź na podstawie obowiązującego wymogu prawnego

Tam, gdzie to możliwe, zapewnimy odpowiednią ochronę Państwa danych, kiedy są one przekazywane poza UE w tych okolicznościach

Informację o zabezpieczeniach, jakie stosujemy w celu ochrony Państwa danych osobowych, można uzyskać, przesyłając prośbę na adres www.abb.com/privacy.

6. Jak długo przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane do celów przetwarzania wspomnianych powyżej, lub jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), bądź dopóki nie wniosą Państwo sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych osobowych, (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 107 ust. 2 austriackiej Ustawy o telekomunikacji). Jeżeli uzyskaliśmy Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na przetwarzanie Państwa danych osobowych, będziemy przechowywać dane do momentu wycofania przez Państwa zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane osobowe będą regularnie usuwane, chyba że potrzebne jest dalsze przetwarzanie, aby wypełnić zobowiązania spółki i/lub na podstawie przepisów prawa podatkowego do przechowywania dokumentacji bądź do zachowania dowodów w związku z okresem przedawnienia. Jeżeli tak jest, będziemy przechowywać związane z tym dane osobowe do końca odpowiedniego okresu przepisanego prawem.

7. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych, skargi dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, lub chcą Państwo skorzystać z praw osób, których dane dotyczą, wymienionych poniżej, prosimy o kontakt pod adresem www.abb.com/privacy. W określonych okolicznościach możemy być zmuszeni do ograniczenia tych praw osób, których dane dotyczą, w celu ochrony interesu publicznego (np. w celu zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywaniu) lub naszych interesów biznesowych (np. w zakresie zachowania tajemnicy adwokackiej). Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi lub uważają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo również skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych w swoim kraju zamieszkania lub pracy, lub w kraju, w którym Państwa zdaniem mogło dojść do naruszenia ochrony danych, zgodnie z prawem wniesienia skargi na podstawie art. 77 RODO. Oprócz prawa wniesienia skargi przysługują Państwu również następujące prawa:

 • Prawo do informacji: Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat swoich danych osobowych, które przetwarzamy, w dowolnym momencie na żądanie (w formie tekstowej). Prawo to jest ograniczone wyjątkami zawartymi w art. 4 ust. 6 austriackiej Ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym prawo do informacji nie ma zastosowania w szczególności wtedy, gdy udzielenie danych informacji zagroziłoby tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy handlowej administratora danych lub strony trzeciej.
 • Prawo do sprostowania danych: Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe. Prawo to podlega ograniczeniom określonym w art. 4 ust. 2 austriackiej Ustawy o ochronie danych, zgodnie z którym w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane z pomocą narzędzi zautomatyzowanych nie mogą zostać poprawione natychmiast, ponieważ jest to możliwe tylko w określonym czasie z powodów ekonomicznych lub technicznych, przetwarzanie takich danych osobowych musi zostać ograniczone ze skutkiem przewidzianym w art. 18 ust. 2 RODO do tego momentu.
 • Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 RODO. Warunki te są spełnione w szczególności, jeżeli a) dany cel przetwarzania danych został osiągnięty lub w inny sposób przestał mieć zastosowanie, b) przetwarzaliśmy Państwa dane niezgodnie z prawem, c) wycofali Państwo zgodę, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie prawnej, d) wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych, lub e) w przypadkach, gdy występuje obowiązek usunięcia danych na podstawie prawa UE lub prawa państwa członkowskiego UE, któremu podlegamy. Prawo to podlega ograniczeniom określonym w art. 4 ust. 2 austriackiej Ustawy o ochronie danych, zgodnie z którym w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane z pomocą narzędzi zautomatyzowanych nie mogą zostać usunięte natychmiast, ponieważ jest to możliwe tylko w określonym czasie z powodów ekonomicznych lub technicznych, przetwarzanie takich danych osobowych musi zostać ograniczone ze skutkiem przewidzianym w art. 18 ust. 2 RODO do tego momentu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo zażądać, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe tylko w ograniczonym zakresie. Prawo to przysługuje w szczególności w następujących przypadkach: a) kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, b) żądają Państwo ograniczonego przetwarzania zamiast usunięcia danych na podstawie uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, c) dane nie są już niezbędne do realizacji naszych celów, ale są Państwu potrzebne do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, lub d) skuteczność sprzeciwu jest nadal kwestionowana.
 • Prawo do przenoszenia danych: Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jak również prawo do przekazania tych danych przez nas innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu: Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, czy to w interesie publicznym, czy to w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przestaniemy od takiego momentu przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy w stanie udowodnić ważne powody przetwarzania Państwa danych osobowych, które zasługują na ochronę, przeważające nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub jeżeli takie przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, zaprzestaniemy w każdym przypadku ich przetwarzania.

8. Aktualizacje niniejszego dokumentu

Niniejsza Informacja dotycząca ochrony prywatności może być każdorazowo aktualizowana w wyniku wprowadzenia koniecznych zmian. W przypadku takich aktualizacji podejmiemy niezbędne działania w celu poinformowania Państwa o nich w zależności od tego, jak istotne zmiany wprowadzono. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawne i tam, gdzie tego wymagają, będziemy prosili też Państwa o zgodę na wszelkie istotne zmiany w Informacji dotyczącej ochrony prywatności opisujące nasze aktualne praktyki. Prosimy o sprawdzenie „daty publikacji”, aby stwierdzić, kiedy niniejsza Informacja dotycząca ochrony prywatności została ostatnio zaktualizowana.

Data publikacji: 15 lutego 2021 r.

Wybierz kraj i język

B&R Logo