Informacja dotycząca ochrony prywatności do celów zewnętrznych public relations

Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności dla gości („Informacja dotycząca ochrony prywatności”) ma zastosowanie do Grupy B&R, tj. B&R Industrial Automation GmbH oraz każdej spółki, w której B&R Industrial Automation GmbH posiada bezpośrednio lub pośrednio udział większościowy lub jest właścicielem większości praw głosu bądź tę większość kontroluje. B&R Industrial Automation GmbH jest z kolei częścią Grupy ABB (spółki całkowicie zależnej od ABB Asea Brown Boveri Ltd.). Spółka B&R, do której siedziby wchodzą Państwo jako goście lub w której siedzibie Państwo przebywają w wyniku otrzymania zaproszenia od B&R (na wydarzenie, do negocjacji umowy, itp.) bądź w celu wyświadczenia uzgodnionej w umowie usługi (zwana dalej „B&R”), odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych i kontroluje ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą ochrony prywatności.

Dla B&R ochrona Państwa danych osobowych to jeden z najważniejszych priorytetów. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z tymi danymi.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Za Państwa dane osobowe odpowiadają B&R Industrial Automation GmbH oraz wszystkie spółki zależne B&R. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest spółka zależna B&R, w której siedzibie Państwo przebywają i która się z Państwem komunikuje. Ponadto inne spółki zależne B&R mogą otrzymywać i przetwarzać Państwa dane jako administratorzy lub podmioty przetwarzające. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności ma zastosowanie odpowiednio i w równym stopniu także do nich.

W Państwa przypadku B&R Industrial Automation GmbH, B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Austria lub odpowiednia spółka powiązana z B&R Industrial Automation GmbH zadecyduje, jako „administrator” w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) i austriackiej Ustawy o ochronie danych lub innych obowiązujących krajowych przepisów o ochronie danych w miejscu, gdzie ma siedzibę odpowiednia spółka zależna, o tym, w jakim celu i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą ochrony prywatności (ww. spółka zwana jest dalej również „B&R” bądź odnoszą się do niej zaimki w pierwszej osobie liczby mnogiej).

2. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe, które Państwa dotyczą w związku z relacją z Państwem. Możemy zbierać następujące kategorie danych osobowych:

 • Biznesowe informacje kontaktowe, które nam Państwo udostępniają: imię, nazwisko, tytuł służbowy, stanowisko, adres e-mail, adres służbowy, numer telefonu stacjonarnego/komórkowego.
 • Dodatkowe informacje, które nam Państwo przekazują w trakcie trwania naszych relacji biznesowych, takie jak: zainteresowanie produktami B&R, preferencje w zakresie komunikacji, informacje z rejestracji na wydarzenia i targi, dane dotyczące umów lub zamówień/zleceń, faktury, płatności, historia partnerów biznesowych, itp.
 • Informacje, które otrzymujemy z Państwa przeglądarki, kiedy odwiedzają Państwo serwis internetowy B&R: adres IP, źródło odwiedzin przez Państwa serwisu internetowego lub konkretnej strony, kliknięte linki, opublikowane komentarze, typ przeglądarki, data i godzina odwiedzin, itp.
 • W zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań, dane uzyskane z publicznie dostępnych źródeł lub takie, które są zgodnie z prawem przekazywane przez inne strony trzecie (np. agencję kredytową): dane z rejestrów handlowych i rejestrów stowarzyszeń, dane dotyczące zdolności kredytowej.

Jeżeli pragną Państwo uzyskać informacje na temat konkretnej czynności przetwarzania danych, można je uzyskać pod adresem www.abb.com/privacy.

3. Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe zgodnie z opisem powyżej w następujących celach:

utrzymywanie i pielęgnowanie naszej relacji z Państwem;

zapraszanie Państwa na nasze wydarzenia;

organizowanie spotkań z udziałem Państwa i naszych dyrektorów;

przesyłanie do Państwa komunikacji, jeżeli zgłoszą Państwo zainteresowanie otrzymywaniem takich informacji (jak komunikaty prasowe dotyczące wyników finansowych, usług, produktów i inicjatyw oraz zaproszenia na wydarzenia, spotkania, itp.); oraz

przeprowadzanie i ułatwianie badań.

Zbieramy od Państwa tylko te dane osobowe, których potrzebujemy do realizacji celów opisanych powyżej. W celach statystycznych, aby doskonalić nasze usługi i testować nasze systemy informatyczne, korzystamy w miarę możliwości z danych zanonimizowanych. Oznacza to, że używając tych danych, nie można już Państwa (bez)pośrednio zidentyfikować lub wyodrębnić jako konkretnej osoby.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Korzystamy z Państwa danych osobowych do celów opisanych w niniejszej informacji, opierając się na jednej z następujących podstaw prawnych, w zależności od tego, co ma zastosowanie:

 • Będziemy prosić Państwa o zgodę na czynności opisane w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, np. w odniesieniu do materiałów komunikacyjnych i wydarzeń; lub
 • Będziemy opierać się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w przetwarzaniu Państwa danych osobowych w zakresie służbowej relacji z Państwem lub Państwa firmą bądź organizacją. Nasze prawnie uzasadnione interesy w zbieraniu i wykorzystywaniu danych osobowych w tym celu to zarządzanie naszą działalnością lub relacją z Państwem oraz wspomaganie ich.

Mogą Państwo uzyskać egzemplarz dokonanej przez nas oceny powodów, dla których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów tych interesów, przesyłając prośbę pod adresem www.abb.com/privacy.

5. Kto otrzymuje i przetwarza Państwa dane osobowe (na terytorium UE i EOG oraz poza nim)?

Jako część globalnej korporacji utrzymujemy relacje biznesowe ze spółkami z Grupy B&R oraz z zewnętrznymi dostawcami usług, zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim, z których możemy również korzystać do przetwarzania Państwa danych osobowych.

W tym zakresie Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane spółkom z Grupy B&R w krajach na terytorium EOG i poza nim do wyżej wymienionych celów przetwarzania. Ponadto podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celach możemy korzystać z zewnętrznych usługodawców działających w charakterze podmiotów przetwarzających dane (np. firm zajmujących się zarządzaniem obiektami i ochroną). Korzystanie z nich odbywa się ogólnie na podstawie wiążących instrukcji w ramach istniejącego stosunku umownego i otrzymują oni Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie i na taki czas, jakie są niezbędne do wykonania usługi.

Angażujemy się w zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych w naszej spółce, aby zapewnić chronienie Państwa danych zgodnie z RODO (jak opisano poniżej).

Kategoria odbiorcy

Lokalizacja odbiorcy

Cel

Spółki i jednostki zależne powiązane z B&R

Lista spółek zależnych B&R.

Cele określone w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Partner biznesowy B&R

z UE i spoza UE

Cele określone w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Usługodawca

z UE/EOG i spoza UE/EOG (globalny)

Usługi IT, usługi administracyjne w zakresie recepcji i obiektu, usługi ochrony lub inni usługodawcy pracujący dla B&R

Potencjalni lub faktyczni nabywcy jednostek organizacyjnych lub składników majątku B&R

z UE/EOG i spoza UE/EOG (globalny)

W celu oceny odpowiednich spółek lub składników majątku lub do celów określonych w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Odbiorcy wymagani zgodnie z obowiązującym prawem lub w postępowaniu prawnym, jak organy ścigania i inne władze

z UE/EOG i spoza UE/EOG (globalny)

Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, ze względu na uzasadnione żądania władz publicznych lub wymogi prawne

6. Jak długo przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe?

Na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych B&R musi przechowywać określone dane osobowe przez minimalny okres. Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne w celach opisanych w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności.

Jednocześnie obowiązujące przepisy ustawowe dotyczące ochrony danych osobowych wymagają, abyśmy nie przechowywali danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację przez okres dłuższy, niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Poprzez wdrożenie polityk i aplikacji informatycznych zapewniamy usuwanie Państwa danych osobowych, gdy tylko ich już nie potrzebujemy.

Więcej informacji na temat konkretnych okresów przechowywania Państwa danych osobowych uzyskać można, przesyłając prośbę pod adresem www.abb.com/privacy.

7. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych, skargi dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, lub chcą Państwo skorzystać z praw osób, których dane dotyczą, wymienionych poniżej, prosimy o kontakt pod adresem www.abb.com/privacy. W określonych okolicznościach możemy być zmuszeni do ograniczenia tych praw osób, których dane dotyczą, w celu ochrony interesu publicznego (np. w celu zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywaniu) lub naszych interesów biznesowych (np. w zakresie zachowania tajemnicy adwokackiej). Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi lub uważają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo również skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych w swoim kraju zamieszkania lub pracy, lub w kraju, w którym Państwa zdaniem mogło dojść do naruszenia ochrony danych, zgodnie z prawem wniesienia skargi na podstawie art. 77 RODO. Oprócz prawa wniesienia skargi przysługują Państwu również następujące prawa:

 • Prawo do informacji: Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat swoich danych osobowych, które przetwarzamy, w dowolnym momencie na żądanie (w formie tekstowej). Prawo to jest ograniczone wyjątkami zawartymi w art. 4 ust. 6 austriackiej Ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym prawo do informacji nie ma zastosowania w szczególności wtedy, gdy udzielenie danych informacji zagroziłoby tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy handlowej administratora danych lub strony trzeciej.
 • Prawo do sprostowania danych: Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe. Prawo to podlega ograniczeniom określonym w art. 4 ust. 2 austriackiej Ustawy o ochronie danych, zgodnie z którym w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane z pomocą narzędzi zautomatyzowanych nie mogą zostać poprawione natychmiast, ponieważ jest to możliwe tylko w określonym czasie z powodów ekonomicznych lub technicznych, przetwarzanie takich danych osobowych musi zostać ograniczone ze skutkiem przewidzianym w art. 18 ust. 2 RODO do tego momentu.
 • Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 RODO. Warunki te są spełnione w szczególności, jeżeli a) dany cel przetwarzania danych został osiągnięty lub w inny sposób przestał mieć zastosowanie, b) przetwarzaliśmy Państwa dane niezgodnie z prawem, c) wycofali Państwo zgodę, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie prawnej, d) wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych, lub e) w przypadkach, gdy występuje obowiązek usunięcia danych na podstawie prawa UE lub prawa państwa członkowskiego UE, któremu podlegamy. Prawo to podlega ograniczeniom określonym w art. 4 ust. 2 austriackiej Ustawy o ochronie danych, zgodnie z którym w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane z pomocą narzędzi zautomatyzowanych nie mogą zostać usunięte natychmiast, ponieważ jest to możliwe tylko w określonym czasie z powodów ekonomicznych lub technicznych, przetwarzanie takich danych osobowych musi zostać ograniczone ze skutkiem przewidzianym w art. 18 ust. 2 RODO do tego momentu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo zażądać, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe tylko w ograniczonym zakresie. Prawo to przysługuje w szczególności w następujących przypadkach: a) kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, b) żądają Państwo ograniczonego przetwarzania zamiast usunięcia danych na podstawie uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, c) dane nie są już niezbędne do realizacji naszych celów, ale są Państwu potrzebne do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, lub d) skuteczność sprzeciwu jest nadal kwestionowana.
 • Prawo do przenoszenia danych: Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jak również prawo do przekazania tych danych przez nas innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu: Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, czy to w interesie publicznym, czy to w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przestaniemy od takiego momentu przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy w stanie udowodnić ważne powody przetwarzania Państwa danych osobowych, które zasługują na ochronę, przeważające nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub jeżeli takie przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, zaprzestaniemy w każdym przypadku ich przetwarzania.

8. Aktualizacje niniejszego dokumentu

Niniejsza Informacja dotycząca ochrony prywatności może być każdorazowo aktualizowana w wyniku wprowadzenia koniecznych zmian. W przypadku takich aktualizacji podejmiemy niezbędne działania w celu poinformowania Państwa o nich w zależności od tego, jak istotne zmiany wprowadzono. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawne i tam, gdzie tego wymagają, będziemy prosili też Państwa o zgodę na wszelkie istotne zmiany w Informacji dotyczącej ochrony prywatności opisujące nasze aktualne praktyki. Prosimy o sprawdzenie „daty publikacji”, aby stwierdzić, kiedy niniejsza Informacja dotycząca ochrony prywatności została ostatnio zaktualizowana.

Data publikacji: 15 lutego 2021 r.

Wybierz kraj i język

B&R Logo